Tìm kiếm

Tổng số: 4
1

Nghiên cứu xây dựng quy trình xử lý Nho ra quả 2 vụ trong 1 năm

Mã số: ÐP.2019.02

Thời gian thực hiện:
18/02/2019 - 23/12/2020

2

Nghiên cứu xây dựng hệ thống xử lý môi trường cho công ty MDI

Mã số: ÐP.2019.02

Thời gian thực hiện:
18/02/2019 - 23/12/2020

3

Mã số: HNQT/SPÐP/09.19

Thời gian thực hiện:
01/07/2018 - 01/07/2019

4

Nghiên cứu sản xuất tinh bột nghệ

Mã số: B2019

Thời gian thực hiện:
01/01/2019 - 20/01/2020

Tổng số: 26
1

Mã số: 2018.ÐTCS.TNMT.01

Thời gian thực hiện:
06/07/2018 - 11/01/2019

2

Mã số: 2019.ÐTCS.TNMT.01

Thời gian thực hiện:
06/07/2018 - 12/01/2019

3

Mã số: 2021.ÐTCS.TNMT.01

Thời gian thực hiện:
03/01/2021 - 03/01/2022

5

Xây dựng phần mềm khảo thí

Mã số: 2021.001

Thời gian thực hiện:
03/01/2021 - 02/01/2022

6

Xây dựng phần mềm qlkh

Mã số: 2020.11

Thời gian thực hiện:
06/01/2019 - 05/01/2020

7

Nghiên cứu sự lưu hành bệnh Circovirut trên đàn Vịt nuôi tại địa bàn tỉnh Bắc Giang

Mã số:

Thời gian thực hiện:
01/01/2018 - 01/01/2019

8

Mã số:

Thời gian thực hiện:
01/01/2018 - 01/02/2019

9

Mã số:

Thời gian thực hiện:
01/01/2017 - 01/01/2018

10

Mã số:

Thời gian thực hiện:
01/01/2017 - 01/01/2018

Tổng số: 32
1

Analysis of humoral immune response and cytokines in chickens vaccinated with Eimeria brunetti apical membrane antigen-1 (EbAMA1) DNA vaccine

Năm xuất bản: 2014

2

Multiple variants of African swine fever virus circulating in Vietnam

Năm xuất bản: 2021

3

Nghiên cứu xác định chu kỳ kinh doanh rừng trồng tối ưu

Năm xuất bản: 2016

4

Năm xuất bản: 2016

6

Năm xuất bản: 2016

9

Năm xuất bản: 2015

10

Một số chỉ tiêu lâm sàng và biến đổi bệnh lý ở gà mắc bệnh cầu trùng thực nghiệm

Năm xuất bản: 2015