Tìm kiếm

Tổng số: 4
1

Nghiên cứu xây dựng quy trình xử lý Nho ra quả 2 vụ trong 1 năm

Mã số: ÐP.2019.02

Thời gian thực hiện:
18/02/2019 - 23/12/2020

2

Nghiên cứu xây dựng hệ thống xử lý môi trường cho công ty MDI

Mã số: ÐP.2019.02

Thời gian thực hiện:
18/02/2019 - 23/12/2020

3

Mã số: HNQT/SPÐP/09.19

Thời gian thực hiện:
01/07/2018 - 01/07/2019

4

Nghiên cứu sản xuất tinh bột nghệ

Mã số: B2019

Thời gian thực hiện:
01/01/2019 - 20/01/2020

Tổng số: 22
1

Xây dựng phần mềm khảo thí

Mã số: 2021.001

Thời gian thực hiện:
03/01/2021 - 02/01/2022

2

Xây dựng phần mềm qlkh

Mã số: 2020.11

Thời gian thực hiện:
06/01/2019 - 05/01/2020

3

Nghiên cứu sự lưu hành bệnh Circovirut trên đàn Vịt nuôi tại địa bàn tỉnh Bắc Giang

Mã số:

Thời gian thực hiện:
01/01/2018 - 01/01/2019

4

Mã số:

Thời gian thực hiện:
01/01/2018 - 01/02/2019

5

Mã số:

Thời gian thực hiện:
01/01/2017 - 01/01/2018

6

Mã số:

Thời gian thực hiện:
01/01/2017 - 01/01/2018

8

Mã số:

Thời gian thực hiện:
01/01/2017 - 01/02/2018

10

Mã số: NLT 003

Thời gian thực hiện:
06/01/2017 - 07/01/2018

Tổng số: 30
1

Nghiên cứu xác định chu kỳ kinh doanh rừng trồng tối ưu

Năm xuất bản: 2016

2

Năm xuất bản: 2016

4

Năm xuất bản: 2016

7

Năm xuất bản: 2015

8

Một số chỉ tiêu lâm sàng và biến đổi bệnh lý ở gà mắc bệnh cầu trùng thực nghiệm

Năm xuất bản: 2015