Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng bón phân Kali đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng củ của giống hoa lay-ơn nhập nội vụ đông xuân 2020 tại huyện Việt Yên, Bắc Giang

Chủ nhiệm : Nông Tuấn Anh

Thư ký :

Người tham gia :

Thời gian thực hiện : 07/04/2020-07/04/2021

Loại nhiệm vụ : Đề tài

Mục tiêu :

Nội dung :

Tóm tắt :