Ứng dụng Viễn thám và Hệ thống thông tin địa lý (GIS) đánh giá biến động đất nông nghiệp huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 – 2017

Chủ nhiệm : Nghiêm Thị Hoài

Thư ký :

Người tham gia :

Thời gian thực hiện : 06/07/2018-11/01/2019

Loại nhiệm vụ : Đề tài

Mục tiêu : <p>Huyện Việt Yên được tỉnh Bắc Giang chọn là địa bàn phát triển các khu công nghiệp, dịch vụ tập trung của tỉnh. Diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp để nhường đất cho phát triển công nghiệp, dịch vụ, nhiều hộ nông dân không còn đất để canh tác. Với tính chất như vậy nên cơ cấu đất đai nhất là đất nông nghiệp của huyện trong những năm qua có nhiều thay đổi và biến động. Để quản lý tốt những biến động này thì ứng dụng viễn thám và GIS đánh giá biến động sử dụng đất nông nghiệp qua các năm cho huyện Việt Yên là nhiệm vụ cấp thiết. Vì vậy, tác giả thực hiện đề tài:&nbsp;<i><strong>“Ứng dụng công nghệ Viễn Thám và Hệ thống thông tin địa lý (GIS) đánh giá biến động sử dụng đất nông nghiệp của huyện Việt Yên - tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 – 2017”.</strong></i></p>

Nội dung :

Tóm tắt :