Tìm kiếm

Kết quả 26
1

Tổ chức môi trường kiểm soát nội bộ tại trường đại học nông lâm Bắc Giang

Mã số: NL 003-2013

Thời gian thực hiện:
09/01/2013 - 09/01/2014

2

Xây dựng phần mềm quản lý tiên lương

Mã số: NLBG05.2018

Thời gian thực hiện:
06/01/2018 - 06/01/2019

3

Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu dùng phổ biến trong nông nghiệp WOFATOX đến động vật

Mã số: NLBG01.2018

Thời gian thực hiện:
06/06/2016 - 06/06/2017

4

Phân vùng sinh thái nông nghiệp Đồng bằng Sông Hồng

Mã số: NLBG01.2018

Thời gian thực hiện:
24/11/2016 - 03/04/2018

5

Mã số: NLBG03.2019

Thời gian thực hiện:
03/04/2018 - 03/04/2019

6

Mã số: ABC

Thời gian thực hiện:
24/11/2016 - 30/12/2016