Tổ chức môi trường kiểm soát nội bộ tại trường đại học nông lâm Bắc Giang

Chủ nhiệm : Hoàng Nguyệt Quyên

Thư ký :

Người tham gia :

Thời gian thực hiện : 09/01/2013-09/01/2014

Loại nhiệm vụ : Đề tài

Mục tiêu : <p><a href="http://qlkh.bafu.edu.vn/ckfinder/connector?command=Proxy&amp;lang=en&amp;type=Files&amp;currentFolder=%2F&amp;hash=c245c263ce0eced480effe66bbede6b4d46c15ae&amp;fileName=165%20TB%20vv%20%C4%91i%E1%BB%81u%20ch%E1%BB%89nh%20th%E1%BB%9Di%20gian%20%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20th%E1%BB%9Di%20kh%C3%B3a%20bi%E1%BB%83u%20h%E1%BB%8Dc%20k%E1%BB%B3%202%20n%C4%83m%20h%E1%BB%8Dc%202019-2020.pdf">http://qlkh.bafu.edu.vn/ckfinder/connector?command=Proxy&amp;lang=en&amp;type=Files&amp;currentFolder=%2F&amp;hash=c245c263ce0eced480effe66bbede6b4d46c15ae&amp;fileName=165%20TB%20vv%20%C4%91i%E1%BB%81u%20ch%E1%BB%89nh%20th%E1%BB%9Di%20gian%20%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20th%E1%BB%9Di%20kh%C3%B3a%20bi%E1%BB%83u%20h%E1%BB%8Dc%20k%E1%BB%B3%202%20n%C4%83m%20h%E1%BB%8Dc%202019-2020.pdf</a></p>

Nội dung :

Tóm tắt :