Nghiên cứu ứng dụng enzim proteaza của nấm mốc Aspergillus oryzae đồng thời sử dụng nấm men Saccharomyces rouxii để góp phần cải thiện chất lượng nước chấm lên men từ khô đậu tương

Tác giả : Đào Thị Vân Anh, Nguyễn Văn Lục, Phạm Thị Bình, Khổng Thị Thanh

Thuộc tạp chí : Tạp chí nông nghiệp

Số :

Tạp chí thuộc :

Năm xuất bản : 2014

Nước xuất bản : Việt Nam

Tóm tắt :