Đa hình gen FUT1, MUC4 trong quần thể lợn nái, đực Landrace, Yorkshire

Tác giả : Lưu Tuấn Nam

Thuộc tạp chí : Tạp chí nông nghiệp

Số : 3/2019

Tạp chí thuộc :

Năm xuất bản : 2019

Nước xuất bản : Trung Quốc

Tóm tắt :

Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định tần số allen và tần số kiểu gen của đa hình gen alpha (1, 2) fucosyltransferase (FUT1) và Mucin 4 (MUC4) ở lợn nái, đực làm việc giống Landrace (L) và Yorkshire (Y). Đa hình này (allen A và G tương ứng với gen FUT1 và MUC4) liên quan đến kháng vi khuẩn E.coli ở lợn. Tổng số 528 mẫu mô tai được thu thập từ 431 lợn nái (298 L và 133 Y) và 97 lợn đực làm việc (68 L và 29 Y) tại Công ty TNHH lợn giống hạt nhân Dabaco, Bắc Ninh, Việt Nam. Đa hình của gen FUT1 và MUC4 được xác định bằng kỹ thuật PCR-RFLP. Kiểu gen FUT1 được xác định trên 528 lợn, gồm 431 nái (298 L và 133 Y) và 97 đực (68 L và 29 Y). Trong khi đó kiểu gen MUC4 được xác định trên 404 cá thể, gồm 319 nái (195 L và 124 Y) và (58 L và 27 Y). Đối với gen FUT1, kiểu gen đồng hợp tử trội AA không tìm thấy ở cả 2 giống. Tần số kiểu gen AG ở nái và đực L (0,077 và 0,059) đều thấp hơn so với Y (0,188 và 0,345). Đối với gen MUC4, kiểu gen GG không tìm thấy ở giống lợn L. Phần lớn lợn nái (0,985) và tất cả lợn đực của giống này mang kiểu gen AA. Ngược lại, ở nái và đực Y đều xuất hiện 3 kiểu gen: AA (0,484 và 0,259), AG (0,435 và 0,519) và GG (0,081 và 0,222). Tần số kiểu gen FUT1, MUC4 trong quần thể lợn nái, đực L và Y ở trạng thái cân bằng Hardy-Weinberg (P>0,05).